Preskoči navigaciju, idi direktno na sadržaj...

Liga eksperata - LEX
Beograd, Topličin venac 11,
Srbija i Crna Gora

tel: +381 11 3034280, 3034281;
tel/fax: +381 11 3282975;
e-mail: office@lex.org.rs
Srpski English
 

PREDLOG PROJEKTA

ZAKONI O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA - ODNOS PREMA USTAVU I MEĐUNARODNOPRAVNIM STANDARDIMA

Autor i koordinator:
Prof. dr Stanko Pihler

Cilj projekta

  1. Kritičko preispitivanje jugoslovenskog krivičnog izvršnog zakonodavstva u segmentu izvršenja krivičnih sankcija prema važećem Ustavu i međunarodnim dokumentima koji se bave problematikom izvršenja krivičnih sankcija.

  2. Utvrđivanje modela zakona o izvršenju krivičnih sankcija koji bi bio saglasan Ustavu i međunarodnim standardima ili predloga za projekt usaglašavanja postojećeg zakonodavstva sa Ustavom i međunarodnim standardima (ukoliko bi se došlo do zaključka da je ovo usaglašavanje moguće na bazi važećeg zakonodavstva).

Opravdanost izrade projekta

Izvršenje krivičnih sankcija u SRJ regulisano je republičkim zakonima o izvršenju krivičnih sankcija. Do danas nije izvedena korektna i konzekventna kritika ovih zakona s obzirom na važeći Ustav SRJ, a pogotovo ne sa stanovišta međunarodnih pravnih dokumenata. To je neophodno kako bi smo izgradili legitimno i ustavu i međunarodnom pravu saglasno krivično izvršno pravo.

Posebno značenje ovog projekta je sa stanovišta koncepta ljudskih prava i sloboda, utoliko pre što bi analiza obuhvatila i širok segment podzakonskih akata (pre svega pravilnika) koje donosi izvršna vlast nadležna za izvršenje krivičnih sankcija. Propitivanje podzakonskih akata bi se izvodilo i na relaciji Zakon - podzakonski akt.

Reali zacija projekta

Projekat se realizuje u tri faze, tokom 12 meseci od usvajanja projekta.

Prva faza:

komparativna analiza i ocena jugoslovenskog krivičnog izvršnog zakonodavstva u segmentu izvršenja krivičnih sankcija prema važećem Ustavu i međunarodnim dokumentima;

Druga faza:

u zavisnosti od rezultata prve faze druga faza se realizuje u dve moguće varijante:

  1. formulisanje predloga za izmene zakona o izvršenju krivičnih sankcija;
  2. izrada modela zakona o izvršenju krivičnih sankcija.

Treća faza:

prezentacija rezultata projekta stručnoj javnosti organizovanjem okruglog stola uz učešće domaćih i stranih eksperata za krivično izvršno pravo i prezentacija rezultata projekta široj domaćoj javnosti putem medija i objavljivanjem posebnog izdanja LEX-a.

Trajanje projekta

Jedna godina od usvajanja projekta.

Prva faza: 5 meseci;

Druga faza: 5 meseci;

Treća faza: paralelno sa drugom fazom, završava se najkasnije 2 meseca po okončanju druge faze.

Očekivani rezultati

Usaglašavanje izvršenja krivičnih sankcija u Jugoslaviji sa pravnim standardima Evropske Unije.

Copyright © 2004 Lex.org.rs. Sva prava zadržana.     | Pravne informacije