Preskoči navigaciju, idi direktno na sadržaj...

Liga eksperata - LEX
Beograd, Topličin venac 11,
Srbija i Crna Gora

tel: +381 11 3034280, 3034281;
tel/fax: +381 11 3282975;
e-mail: office@lex.org.rs
Srpski English
 

Usklađivanje sistema sudske zaštite ustavnosti i zakonitosti i građanskih sloboda i prava sa evropskim pravnim standardima

Autor i koordinator:
Slobodan Vučetić

CILJ PROJEKTA

Projekat ima dva osnovna cilja.

Prvi je kritička analiza važećih ustavnih i zakonskih rešenja u SR Jugoslaviji i Srbiji u sferi zaštite ustavnosti i zakonitosti, kao i prakse ustavnih sudova, sa stanovišta evropskih pravnih standarda i sudske prakse u zaštiti ljudskih sloboda i prava.

Drugi cilj je priprema predloga novih ustavnih i zakonskih principa i sistema zaštite ustavnosti i zakonitosti, koji bi mogli poslužiti kao osnova za donošenje novih ustavnih i zakonskih rešenja.

OPRAVDANOST IZRADE PROJEKTA

Zaštita ustavnosti i zakonitosti, posebno sudska zaštita ljudskih sloboda i prava, bitna su pretpostavka izgradnje demokratskog društva i vladavine prava. Moderan i efikasan sistem ustavnog sudstva u postkomunističkim društvima nužan je kao korektor zakonodavne vlasti, a posebno kao kontrolor ustavnosti i zakonitosti propisa, pojedinčanih akata i radnji izvršnih organa koji najčešće krše ustav i zakone, uzurpiraju zakonodavnu, pa i sudsku funkciju.

Postojećim ustavnim rešenjima u SR Jugoslaviji i Srbiji nisu dovoljno kvalitetno uređeni sistem ustavnog sudstva, nadležnosti i postupak pred ustavnim sudom. Zadržan je sistem kontrole ustavnosti i zakonitosti propisa iz vremena ranije države (SFRJ), a izostala je zaštita osnovnih građanskih sloboda i prava pred ustavnim sudom (putem ustavne žalbe kakva postoji u nemačkom pravnom sistemu).

Zakoni koji uređuju organizaciju, postupak pred ustavnim sudom i pravno dejstvo njegovih odluka, najvećim delom su preuzeti iz pravnog sistema ranije, jednopartijske države i ne odgovaraju savremenim evropskim standardima, pre svega u sferi zaštite osnovnih građanskih sloboda i prava. Sve to, kao i način izbora sudija ustavnog suda i velike mogućnosti odugovlačenja i opstrukcije sudskog postupka, omogućava upotrebu ustavnog suda u političke svrhe. Zbog toga je potrebno već sada pristupiti pripremi osnova budućih ustavnih i zakonskih rešenja u oblasti ustavno-sudske zaštite sloboda i prava građana i kontrole ustavnosti i zakonitosti propisa.

OPIS I SADRŽAJ PROJEKTA

Projekat bi se realizovao u tri faze.

Prva faza

U prvoj fazi bila bi izučena ustavna i zakonska rešenja i praksa ustavnih sudova zemalja Evropske Unije (kao i Suda Evropske Unije) u sferi zaštite ustavnosti i zakonitosti i osnovnih građanskih sloboda i prava.

Druga faza

U drugoj fazi bili bi formulisani predlozi mogućih ustavnih rešenja, kao i model zakona o ustavnom sudu, sudskom postupku i pravnom dejstvu odluka ustavnog suda.

Treća faza

U trećoj fazi bi rezultati prethodne dve faze bili prezentirani stručnoj i široj javnosti:
  • Model ovog zakona, kao i predlozi novih ustavnih rešenja u ovoj oblasti, bili bi objavljeni u posebnoj LEX-ovoj stručnoj publikaciji, a rezime osnovnih rešenja i u sredstvima javnog informisanja.

  • O ovim predlozima bio bi organizovan okrugli sto, uz učešće stručnjaka za ustavno pravo i ustavno sudstvo i poznavalaca evropskih pravnih standarda i sudske prakse u zaštiti ustavnosti i zakonitosti, odnosno građanskih sloboda i prava.

  • Takođe bi bilo organizovano posebno stručno savetovanje sa sudijama i advokatima u vezi sa predloženim rešenjima za postupak pred ustavnim sudom, pravno dejstvo i sprovođenje njegovih odluka.

OČEKIVANI REZULTATI

Modeli novih ustavnih i zakonskih rešenja u oblasti ustavnog sudstva, kao i u drugim osnovnim oblastim društvenog sistema, olakšali bi i ubrzali usklađivanje celokupnog pravnog poretka sa evropskim pravnim standardima i praksom, neposredno posle stvaranja političkih uslova, to jest pobede demokratske alternative u Srbiji. Ujedno, blagovremena priprema najvažnijih sistemskih zakona mogla bi poslužiti i kao efikasno sredstvo opozicionih partija u predizbornoj promociji principa demokratskog društva i vladavine prava.

TRAJANJE PROJEKTA

Projekat se realizuje u periodu od 10 meseci od momenta usvajanja projekta.

Prva faza realizuje se za 4 meseca.

Druga faza realizuje se po završetku druge faze i traje 4 meseca.

Treća faza realizuje se paralelno sa trajanjem druge faze i završava se najkasnije 2 meseca po završetku druge faze.

Copyright © 2004 Lex.org.rs. Sva prava zadržana.     | Pravne informacije