Preskoči navigaciju, idi direktno na sadržaj...

Liga eksperata - LEX
Beograd, Topličin venac 11,
Srbija i Crna Gora

tel: +381 11 3034280, 3034281;
tel/fax: +381 11 3282975;
e-mail: office@lex.org.rs
Srpski English
 

USKLAĐIVANJE JUGOSLOVENSKOG PREKRŠAJNOG PRAVA SA SAVREMENIM MEĐUNARODNIM KAZNENO-PRAVNIM STANDARDIMA

Autor i koordinator:
Prof. dr Momčilo Grubač i Prof. dr Stanko Pihler

OPRAVDANOST IZRADE PROJEKTA

Važeće jugoslovensko prekršajno zakonodavstvo, doneto pre mnogo godina, u bivšoj državi, za potrebe jednog potpuno drugačijeg državno-pravnog sistema vlasti, danas je u velikoj meri zastarelo i prevaziđeno burnim događajima koji su se u poslednjoj deceniji desili u svetu i u Jugoslaviji. I više od toga, to je pravo, nastojanjima političkog režima na vlasti, da ga otvoreno koristi u političke svrhe (kao u slučaju važećeg Zakona o javnom informisanju, ali i mnogim drugim) u značajnoj meri degradirano i unazađeno. Umesto da se razvija i demokratizuje, to se pravo unazad nekoliko godina otvoreno koristi kao sredstvo za borbu režima protiv političkih neistomišljenika i za ostvarivanje drugih tekućih političkih interesa. Iz tih razloga, mislimo da je opravdano pristupiti radu koji će, kad se ispune političke pretpostavke, olakšati donošenje novog, sa međunarodno-pravnim standardima usaglašenog, jugoslovenskog prekršajnog zakonodavstva.

OPIS I SADRŽAJ PROJEKTA

Projekat se realizuje u tri osnovne faze.

Prva faza:

istraživanje, komparativno-pravnim metodom, onih ustanova jugoslovenskog prekršajnog prava koje nisu saglasne sa međunarodnim pravnim standardima;

Druga faza:

formulisanje konkretnih rešenja budućeg jugoslovenskog prekršajnog zakonodavstva.

Treća faza :

prezentacija rezultata projekta stručnoj javnosti organizovanjem okruglog stola uz učešće domaćih i stranih eksperata za prekršajno pravo i prezentacija rezultata projekta široj domaćoj javnosti putem medija i objavljivanjem posebnog izdanja LEX -a.

TRAJANJE PROJEKTA

Projekat se realizuje u tri osnovne faze u periodu od 12 meseci od usvajanja projekta.

Prva faza realizuje se u periodu od 5 meseci.

Druga faza realizuje se u priodu od 5 meseci po završetku prve faze.

Treća faza ostvaruje se paralelno i komplementarno sa tokom druge faze i okončava se najkasnije 2 meseca po završetku druge faze.

OČEKIVANI REZULTATI

Od projekta se očekuje da ostvari sledeće rezultate:

  1. Izrada modela zakona o krivičnom postupku u skladu sa savremenim evropskim i svetskim standardima, koji će parlamentarnim političkim strankama i široj javnosti biti ponuđen kao moguć sastavni deo ukupne reforme zakonodavstva u kontekstu predtranzicije i tranzicije.

  2. Olakšavanje i ubrzavanje rada na donošenju novog, savremenog i sa evropskim pravnim standardima usaglašenog jugoslovenskog prekršajnog zakonodavstva, pod pretpostavkom da se prethodno stvore politički uslovi za njegovo donošenje.

  3. Afirmacija i jačanje uloge civilnog društva u procesu zagovaranja neophodne reforme zakonodavstva i izradi modela zakona u skladu sa savremenim evropskim i univerzalnim standardima.

  4. Doprinos uvođenju novog modela akcionog prisustva nezavisne stručne javnosti, kroz organizovane oblike civilnog društva, kao javnog korektivnog faktora u zakonodavnom procesu.

  5. Doprinos uvođenju i afirmaciji javnosti i transparentnosti zakonodavnog procesa i uloge civilnog društva u tom procesu.

Copyright © 2004 Lex.org.rs. Sva prava zadržana.     | Pravne informacije