Preskoči navigaciju, idi direktno na sadržaj...

Liga eksperata - LEX
Beograd, Topličin venac 11,
Srbija i Crna Gora

tel: +381 11 3034280, 3034281;
tel/fax: +381 11 3282975;
e-mail: office@lex.org.rs
Srpski English
 

PREDLOG PROJEKTA

USKLAĐIVANJE JUGOSLOVENSKOG KRIVIČNOG PROCESNOG ZAKONODAVSTVA SA SAVREMENIM MEĐUNARODNIM KRIVIČNO-PROCESNIM PRAVNIM STANDARDIMA

Autor i koordinator:
Prof. dr Momčilo Grubač

CILJ PROJEKTA

Neposredan cilj ovog istraživanja sastoji se u kritičkom ispitivanju jugoslovenskog krivičnog procesnog prava i utvrđivanju stepena njegove saglasnosti/nesaglasnosti sa opšteprihvaćenim međunarodnim procesno-pravnim standardima, posebno onim koji proizlaze iz međunarodnih pravnih akata o zaštiti ljudskih prava.

Konačan cilj istraživanja je da predloži rešenja osnovnih i najvažnijih procesno-pravnih ustanova upotrebljiva za donošenje novog jugoslovenskog Zakonika o krivičnom sudskom postupku.

OPRAVDANOST IZRADE PROJEKTA

Važeće krivično procesno zakonodavstvo Jugoslavije, doneto pre mnogo godina, u bivšoj jugoslovenskoj državi, za potrebe jednog potpuno drugačijeg državno-pravnog sistema vlasti, danas je u velikoj meri zastarelo i prevaziđeno burnim događajima koji su se u poslednjoj deceniji desili u svetu i u Jugoslaviji. Nova shvatanja o položaju čoveka u društvu i o zaštiti prava građana, koja se u prvom redu realizuju u krivičnom sudskom postupku, jugoslovensko pravo još nisu ni dodirnula. Vladajući režim, uprkos naredbama novog Ustava SRJ, koji je 1992. godine donet, ne voljom tog režima, već pod pritiskom međunarodnih okolnosti, ni ne pomišlja na promene, nego uporno nastoji da očuva status quo, tj. ideološku vezu sa bivšim poretkom. Nekoliko decenija unazad, u jugoslovenskom krivičnom (materijalnom i procesnom) zakonodavstvu ništa bitno nije promenjeno, iako je to zakonodavstvo došlo u otvoreni sukob sa zahtevima novog vremena i sa promenama koje su se ipak dogodile u državnoj i društvenoj zajednici. Iz tih razloga, mislimo da je opravdano pristupiti radu koji će, kad se ispune političke pretpostavke, olakšati donošenje novog, sa međunarodno-pravnim standardima usaglašenog, jugoslovenskog krivičnog procesnog zakonodavstva.

OPIS I SADRŽAJ PROJEKTA

Projekat se realizuje u tri faze:

Prva faza:

istraživanje, komparativno-pravnim metodom, onih krivično procesno-pravnih ustanova jugoslovenskog prava koje nisu saglasne međunarodnim pravnim standardima;

Druga faza:

formulisanje konkretnih rešenja budućeg jugoslovenskog Zakonika o krivičnom postupku.

Treća faza:

prezentacija rezultata projekta stručnoj javnosti organizovanjem okruglog stola uz učešće domaćih i stranih eksperata za krivično procesno pravo i prezentacija rezultata projekta široj domaćoj javnosti putem medija i objavljivanjem posebnog izdanja LEX -a.

TRAJANJE PROJEKTA

Projekat se realizuje u periodu od 12 meseci : 5 meseci za realizaciju prve faze i 5 meseci za realizaciju druge faze projekta. Treća faza projekta ostvaruje se paralelno i komlementarno sa prve dve a okončava se najkasnije 2 meseca po završetku druge faze.

OČEKIVANI REZULTATI

Od projekta se očekuje da ostvari sledeće rezultate:

  1. Izrada modela zakona o krivičnom postupku u skladu sa savremenim evropskim i svetskim standardima, koji će parlamentarnim političkim strankama i široj javnosti biti ponuđen kao moguć sastavni deo ukupne reforme zakonodavstva u kontekstu predtranzicije i tranzicije.

  2. Olakšavanje i ubrzavanje rada na donošenju novog, savremenog i sa evropskim pravnim standardima usaglašenog jugoslovenskog Zakonika o krivičnom sudskom postupku, kad se stvore politički uslovi za njegovo donošenje.

  3. Afirmacija i jačanje uloge civilnog društva u procesu zagovaranja neophodne reforme zakonodavstva i izradi modela zakona u skladu sa savremenim evropskim i univerzalnim standardima.

  4. Doprinos uvođenju novog modela akcionog prisustva nezavisne stručne javnosti, kroz organizovane oblike civilnog društva, kao javnog korektivnog faktora u zakonodavnom procesu.

  5. Doprinos uvođenju i afirmaciji javnosti i transparentnosti zakonodavnog procesa i uloge civilnog društva u tom procesu.

Copyright © 2004 Lex.org.rs. Sva prava zadržana.     | Pravne informacije