Preskoči navigaciju, idi direktno na sadržaj...

Liga eksperata - LEX
Beograd, Topličin venac 11,
Srbija i Crna Gora

tel: +381 11 3034280, 3034281;
tel/fax: +381 11 3282975;
e-mail: office@lex.org.rs
Srpski English
 

USKLAĐIVANJE JUGOSLOVENSKOG GRAĐANSKOG PRAVA SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE

Autor i koordinator:
Leposava Karamarković

UVOD

Jugoslovensko društvo je u dubokoj krizi, kako u celini, tako i u svakom pojedinačnom segmentu. Rastakanje društvenog tkiva dovelo je do potpunog rušenja sistema vrednosti iz prethodnog perioda, zasnovanog pre svega na ideološkim premisama a time i na specifičnim ekonomskim postulatima. Da bi po nastupanju željenih promena bilo mogućno ubrzati procese revitalizacije društvenog bića valja iskoristiti ovaj prpremni period da bi se sagledali svi problemi i pripremili modeli rešenja kompatibilnih pre svega sa rešenjima usvojenim od strane članica Evropske Unije.

CILJ PROJEKTA

Cilj ovog projekta je priprema za vreme kada će prestati izolacija SRJ ćime će se otvoriti integrativni procesi koji podrazumevaju nužne promene u svim segmentima društva pa time i usaglašavanje jugoslovenskog građanskog procesnog prava sa pravom Evropske Unije na način i u obimu koji vodi inkorporiranju jugoslovenskog prava u evropski pravni sistem. Građansko procesno pravo je veoma važan segment pravnog sistema jer određuje način postupanja u ostvarivanju zaštite pojedinačnih prava pred sudom i nužno korespondira sa materijalnopravnom osnovom koja, budući da proizlazi iz realnih životnih tokova, izražava samo biće društva, ali na nju takođe i povratno utiče. Građansko procesno pravo samo na prvi pogled predstavlja puku formu. Po svojoj suštini ono, međutim, obezbeđuje zaštitu vrednosnog sistema zajednice tako što svim članovima zajednice nameće određene standarde postupanja koji su odmereni u odnosu na zaštitno dobro. Podrazumeva se da usklađivanje građanskog procesnog prava mora da bude sastavni deo usklađivanja ne samo ukupnog pravnog sistema već i društvenog sistema u celini. Ovo stoga što usklađivanje jednog segmenta pravnog sistema nije prosto usaglašavanje već izraz dubokih i suštinskih promena u društvu u celini.

OPIS I SADRŽAJ PROJEKTA

Projekat se ostvaruje u više osnovnih faza:

 1. Izrada uporedne analize jugoslovenskog građanskog procesnog prava i procesnog prava članica EU i utvrđivanje razlika kao i kvaliteta razlika zavisno od nivoa razvijenosti zemlje članice;

 2. Utvrđivanje razlika koje proizlaze iz činjenice nepostojanja u SRJ određenih društvenih odnosa i institucija društva (u svim oblastima života);

 3. Pribavljanje mišljenja ostalih projektnih timova koji u okviru LEX-a rade na projektima usaglašavanja drugih segmenata u oblasti prava ali i ekonomije budući da od rešenja koja se implementiraju u ekonomskim odnosima zavisi i pravni okvir i model zaštite konkretnog odnosa;

 4. Objedinjavanje rezultata dobijenih u fazama 1, 2 i 3 i sagledavanje ukupne problematike;

 5. Formulisanje nekoliko varijanti modela rešenja prihvatljivog budućeg građansko procesnog prava

 6. Predstavljanje modela:

  • Stručnoj javnosti organizovanjem okruglog stola;
  • Najširoj javnosti putem medijske kampanje

OČEKIVANI REZULTATI

Od projekta se očekuje:

 • da pruži jasan i utemeljen precizan snimak stanja u oblasti građansko procesnog prava u SRJ u odnosu na zaštitna dobra.

 • da u odnosu na zaštitna dobra, a u kontekstu očekivanih promena, pruži projekciju vezanu za integraciju u EU kada se za to steknu uslovi;

 • da ponudi modele rešenja u više varijanti, podobnih za brzu implementaciju u izmenjenom društvenom kontekstu;

 • da doprinese razvoju svesti stručnog i najšireg javnog mnjenja o neusklađenosti jugoslovenskog građanskog procesnog prava sa savremenim evropskim pravnim standardima;

 • da doprinese razvoju svesti svesti stručnog i najšireg javnog mnjenja o potrebi blagovremenog usklađivanja jugoslovenskog građanskog procesnog prava sa savremenim evropskim pravnim standardima;

 • da doprinese jačanju uloge civilnog društva u procesu zagovaranja potrebe usklađivanja jugoslovenskog građanskog procesnog prava sa savremenim evropskim pravnim standardima;

 • da doprinese afirmaciji uloge organizacija civilnog društva u formulisanju i predlaganju novih rešenja.

TRAJANJE PROJEKTA

Projekat se realizuje u periodu od jula 2000 do jula 2001 godine.

Copyright © 2004 Lex.org.rs. Sva prava zadržana.     | Pravne informacije