Preskoči navigaciju, idi direktno na sadržaj...

Liga eksperata - LEX
Beograd, Topličin venac 11,
Srbija i Crna Gora

tel: +381 11 3034280, 3034281;
tel/fax: +381 11 3282975;
e-mail: office@lex.org.rs
Srpski English
 

PROMENE U OSNOVNOM OBRAZOVANJU – PIPREME ZA SAVREMENO RAZUMEVANJE DRUŠTVA

Autor i koordinator:
Prof. dr Jelena Djordjević

Cilj projekta

Projekat se odnosi na veoma mladu populaciju dece na nivou osnovnog obrazovanja koji treba da budu pripremljeni za nove uslove života savremenog sveta. Osnovni cilj ovog projekta je da se učenici, budući gradjani, podstiču da analitički tumače i razumevaju društvene činjenice i da se uče otvorenosti prema drugom i različitom.

Projekat treba da podstakne analitički pristup stvarnosti nasuprot mitološko - klasifikatornom koji se u osnovnim školama nudi kao osnova saznanja o istoriji, društvu i kulturi. Time se stvara temeljna osnova za modernizaciju srpske društvene zajednice i integraciju Srbije u evropske tokove. Ukoliko se ne izvrši pomak u razumevanju i interpretaciji nacionalne istorije i kulture buduće generacije će nužno biti opterećene zabludama sadašnjosti i time onemogućene da aktivno učestvuju u stvaranju otvorenog, demokratskog društva.

S obzirom da je osnovna škola jedan od oblika primarne socijalizacije , cilj ovog projekta je da podstakne temeljne promene u navikama mišljenja. Nov pristup u učenju o društvu i kulturi, čini se neophodnim za svako trajnije menjanje navika u mišljenju koje stoje kao ozbiljna prepreka razumevanju stvarnosti i savremenosti.

Projekat se može sprovoditi u užem i širem obimu.

1.

 1. analiza postojećih udžbenika i naćina prezentacije materije iz društvenih predmeta ( Istorija i Srpski jezik i književnost, prevashodno)
 2. predlog koncepcije budućih udžbenika iz društvenih nauka

2.

 1. sistematsko rešavanje problema i uspostavljanje novih principa na nivou osnovnog obrazovanja.
 2. razrada metoda i pristupa obrazovanju kojima bi se podsticao razvoj slobodne i stvaralačke ličnosti učenika
 3. edukacija nastavnika za obrazovanje prema novim principima

Opravdanost izrade projekta

Nastava istorije i srpskog jezika u osnovnim školama opterećena je prevazidjenim idejama koje se veoma mladoj deci usadjuju kao istine na osnovu kojih će graditi svoj odnos prema svetu. Te ideje su zasnovane na binarnim klasifikacijama koje u žižu interesovanja stavljaju odnos "nas" i " drugih" kao nerazrešiv konflikt. Insistiranje na " neprijateljima" koji stoje na putu " nacionalne nezavisnosti" je osnovni motiv prikazivanja istorijskog kretanja i podsticaj za razvoj kulture. Nepomirljivi odnos "Mi" i "Oni" tumači se kao istorijski usud, te se nacionalna istorija i kultura vide samo kao nusproizvod nacionalnog oslobodjenja. Iz ovog pristupa potpuno su isključene čitave epohe ( na primer period turske vladavine na Balkanu) čime se stvara iskrivljena slika o realnostima istorijskih kretanja, mogućnostima prevladavanja kriza i značaju individualne odgovornosti u kreiranju dogadjaja. Slično se zapaža u nastavi književnosti koja se nesrazmerno mnogo bavi temom patriotizma, tako da je ogroman prostor književnost sveden na ideološki prihvatljive i poželjne teme i autore.

Klasifikatorni ( mitski)i , vrednosno jednostavan model interpretacije ima prevagu nad analitičkim modelom čime se u najranijem uzrastu stvara čvrsta podloga za ojačavanje predrasuda prema drugom i različitiom. Ovo važi koliko za kulturne, religijske, ideološke, i političke razlike, toliko i za odnose prema polu ( ženskom).

Ovo dovodi do opasnog redukcionizma koji ima dve opasne posledice:

 1. negiranje aktivne uloga pojedinaca u društvenom životu i posticanje podaništva i društvene apatije;

 2. podsticanje aistorijske interpretacije istorije čime se učvrščuje ideal zatvorenog društva

U uslovima realne izolacije zemlje, ovakav način obrazovanja utiče na izgradnju unutarnje izolacije nacije, ali i pojedinca. Posledice ovakvog obrazovanja su dalekosežne i višestruke i to na svim nivoima izgradnje ličnosti i definisanja njene uloge u društvu. Time se neprekidno, iz generacije u generaciju stvaraju ozbiljne prepreke za uključivanje srpskog društva u moderne tokove. Otpori demokratizaciji su u velikoj meri posledica ovakvog usmeravanja od najranijeg uzrasta.

Opis i sadržaj projekta

Uži obim projekta:

Analiza udžbenika iz Istorije i Srpskog jezika i književnosti:

 • sadržinska analiza
 • analiza metodologije
 • analiza interpretativnih modela
 • analiza postuliranih vrednosti
 • uočavanje odsutnih, zapostavljenih, a za odredjenu oblast relevantnih tema i metodologija

Analiza aktuelnih nastavnih programa i deklarisanih ciljeva nastave:

 • komparativna analiza udžbenika i deklarisanih ciljeva nastave
 • analiza " poželjnog" profila nastavnika
 • analiza pripreme nastavnog kadra za izvršenje deklarisanih zahteva
 • analiza odsutnih, zapostavljenih a za odredjenu oblast nezaobilaznih ciljeva nastave

Širi obim projekta

Na osnovu analiza koje podrazumeva uži obim projekta, a koja se odnosi na postojeće stanje, treba uraditi sledeće:

 • razrada projekta novih udžbenika iz Istorije i Srpskog jezika
 • razrada projekta koji bi u okvir osnovnoškolskog obrazovanja uključio obrazovne principe koji bi podsticali razvoj analitičkih sposobnosti nasuprot klasifikacionom vrednovanju
 • analiza objektivnih, institucionalnih i drugih prepreka koje onemogućuju razvoj analitičkih sposobnosti slobodne stvaralačke ličnosti
 • razrada nastavnih metoda primerenih potrebama modernog obrazovanja iz društvenih predmeta ( Istorija i Srpski jezik prevashodno)
 • edukacija nastavnika i profesora

Faze razrade projekta:

Prva faza
podrazumeva analizu postojećeg stanja, na nivou užeg to jest šireg obima projekta: analiza i interpretacija gore navedenih oblasti ( navededeno pod Opis i sadržaj projekta)

Druga faza
razrada predloga za buduće promene u pomenutim oblastima. Ovo se odnosi takodje na dve varijante projekta:

 • uži projekat - predlog izmena u pristupu prezentacije znanja iz Istorije i Srpskog jezika
 • širi projekat koji bi obuhvatio temeljnu reformu pristupa nastavi društvenih predmeta u osnovnom obrazovaju.

Treća faza
rešavanje konkretnih, institucionalnih problema koji se opiru eventualnim promenama u pristupu materiji . U ovoj fazi bi došlo do interakcije sa drugim projektima relevantnim za ovu oblast.

Četvrta faza
edukacija nastavnika i profesora prema gore navedenim zahtevima

Saradnici

Za uži obim projekta potrebno je učesće sturčnjaka koji bi analitički i interpretativno obradili postojeće udžbenike koji se koriste u osnovnim školama ( istoričari, sociolozi teoretičari i istoričari književnosti, književni kritičari) . Na osnovu toga bi bio predložen projekat nove koncepcije udžbenika u kojima bi se klasifikatoran, tradicionalistički, često nacionalistički pristup materiji zamenio analitičkim, modernim, otvorenim pristupom. Nephodno je konsultovati mišljenja pedagoga i psihologa koji bi u eventualnom predlogu novog tipa udžbenika učestvovali u razradi metodologije i načina prezentacije materije.

Širi obim projekta podrazumeva proširenje ne samo broja saradnika već i učešće stručnjaka različitih profila, naročito pravnika. Neophodno je projekat realizovati u saradnji i konsultacijama sa nastavnicima i profesorima sa iskustvom.

Edukaciju bi sprovodili kompetentni saradnici na projektu uz asistenciju psihologa i pedagoga.

Polje delovanja i korisnici

Ovako predložen projekat podrazumeva kao korisnike pre svega učenike osnovnih škola. Medjutim, s ozirom na značaj osnovnog obrazovanja, korisnici se time proširuju na društvo u celini. Promena u tipu obrazovanja imala bi veliki značaj za izgradjivanje otvorenog, modernog, demokratski orijentisanog budućeg gradjanina, pa je samim tim polje delovanje široko.

Očekivani rezultati

Posledice promena koje predvidja ovaj projekat nisu trenutne već dugoročne. Osnovno obrazovanje odnosi se na decu iz najrazličitijih društvenih sredina kao i iz ekonosmki i kulturno različitih oblasti Srbije. U tom smislu bi promene u pristupu razumevanja vlastite istorije i kulture značile zamenjivanje zastarelog, tribalnog. etnocentričnog i mitotvoračkog modela, modelom koji nudi mogućnosti razumevanja drugog i drugojačijeg, na horizontalnom i vertikalnom nivou. Bez promene u percepciji istorije i nacionalne kulture, u našoj sredini, nemoguće je očekivati promene u percepciji stvarnosti i savremenosti.

Iz ovoga se mogu očekivati pozitivni rezultati u pravcu razvijanja budućeg gradjanina za demokratsko i multikulturno društvo što je neohodno da bi se sprovela integracija buduće Jugoslavije u osnovne, evropske i globalne trendove.

Trajanje projekta:

projekat bi u užem obimu trajao 12 meseci, a u širem 24-30 meseci.

Copyright © 2004 Lex.org.rs. Sva prava zadržana.     | Pravne informacije