Preskoči navigaciju, idi direktno na sadržaj...

Liga eksperata - LEX
Beograd, Topličin venac 11,
Srbija i Crna Gora

tel: +381 11 3034280, 3034281;
tel/fax: +381 11 3282975;
e-mail: office@lex.org.rs
Srpski English
 

PREDLOG PROJEKTA

NOVO KRIVIČNO ZAKONODAVSTVO U SR JUGOSLAVIJI

Autor i koordinator:
Prof. dr Bora Čejović

Uvod

Postojeće krivično zakonodavstvo (u Srbiji i Crnoj Gori) postoji već dosta dugo.

Sastoji se iz tri krivična zakona: Krivičnog zakona SR Jugoslavije, Krivičnog zakona Republike Srbije i Krivičnog zakona Republike Crne Gore.

Ono se, uglavnom, zasniva na krivičnom zakonodavstvu prethodne države koja ne postoji već deset godina. U njemu nisu učinjene nikakve ozbiljnije promene, uprkos evidentnoj činjenici da su i teorija krivičnog prava i sudska praksa neprestano ukazivale na neophodnost promene (prilagođavanja) postojećih krivičnih zakona. U novonastaloj situaciji na zakonodavnom planu ništa konkretno nije učinjeno. Doduše, izrađen je Predlog Krivičnog zakonika SR Jugoslavije, ali je time samo učinjen dvostruki promašaj: prvo, ne radi se ni o kakvom novom Krivičnom zakoniku, jer se radi o rešenjima koja su već dobro poznata i, drugo, nema ikakvih izgleda da taj Predlog bude praktično usvojen.

U međuvremenu, dogodile su se flagrantne promene na planu društveno-ekonomskih i svih drugih odnosa. Zakonodavac je, uporno, ostao nem. Novog krivično zakonodavstvo je dakle, jedan od ključnih preduslova svake suštinske promene u jugoslovenskom društvu, kao pravni akt koji je za regulisanje pojedinih aspekata možda važniji i od samog Ustava.

Takvo novo krivično zakonodavstvo trebalo bi da predstavlja neodvojivi deo novog pravnog sistema, zasnovanog na osnovnoj potrebi humanizacije pravnih normi i njihovom daljem unapređenju.

Trenutno se krivične odredbe nalaze sistematizovane u opštem delu Krivičnog zakona Jugoslavije, opštem delu Krivičnog zakona Srbije i u više od 15 posebnih propisa (kao što su Zakon oružju i municiji, Zakon o javnom redu i miru i slični). Ovakvo postojeće stanje valjalo bi dakle promeniti donošenjem jedinstvenog Krivičnog zakonika u kojem bi se našli objedinjeni svi propisi.

Cilj Projekta je:

 1. Izrada modela krivičnog zakonika koji bi, u jedinstvenom zakonskom tekstu, ponudio rešenja po ugledu na odgovarajuća rešenja formulisana u krivičnim zakonodavstvima savremenih evropskih država, a koja kao prioriteni cilj imaju zaštitu čoveka, i kao pojedinca i kao pripadnika društvene zajednice, i njegovih ljudskih prava i sloboda;

 2. Jačanje i afirmisanje uloge nezavisnih eksperata u procesu formulisanja modela zakona;

 3. Jačanje i afirmisanje uloge organizacija civilnog društva u procesu zagovaranja boljih, sa međunarodnim standardima usaglašenih zakonskih i sistemskih rešenja.

Opis i sadržaj Projekta

Projekat se ostvaruje u tri faze.

Prva faza:

 • Prikupljanje i analiza tekstova krivičnih zakonika vodećih evropskih zemalja;

 • Prikupljanje i analiza tekstova krivičnih zakonika zemalja koje su bile u sastavu bivše SFRJ;

 • Prikupljanje i analiza tekstova pripremnih dokumenata koji su prethodili donošenju krivičnih zakonika u zemljama bivše SFRJ. Pozitivna ali i negativna iskustva ovih zemalja dragocena su u ovom postupku jer se radi o samostalnim državama koje su, manje-više, prošle kroz isti proces raspadanja bivše SFRJ.

 • Prikupljanje literature koja se odnosi na pojedina zakonska rešenja. Ova faza u izradi Projekta je od posebnog značaja ako se ima u vidu da jugoslovensko krivično zakonodavstvo (SFRJ i SRJ) nije doživelo značajnu reformu već zaista premnogo godina.

Druga faza:

U okviru ove faze ekspertski tim LEX -a radi na formulisanju modela krivičnog zakonika.

 • Utvrđuje se novi opšti model zakonskih formulacija koje valja primeniti u skladu sa međunarodnim standardima;

 • Utvrđuje se nova, savremena terminologija koju valja primeniti pri pisanju modela Krivičnog zakonika;

 • Evidentiraju se one brojne pojave koje postojeće krivično zakonodavstvo SRJ uopšte ne reguliše;

 • · Evidentiraju se primeri za koje postojeći Krivični zakon nudi neadekvatna rešenja;

 • · Evidentiraju se primeri za koje su postojećim zakonom ponuđena pravno prihvatljiva rešenja koje valja preformulisati savremenom pravnom terminologijom;

 • · Formuliše se model krivičnog zakonika.

Napomena: materija krivičnog zakonodavstva je veoma specifična u odnosu na druge oblasti zakonodavstva. Podeljena je na Opšti i Posebni deo koji su, međusobno, veoma različite prirode. Opšti deo reguliše osnovne postavke krivičnog zakonodavstva, bolje rečeno, njegove osnovne institute, a Posebni deo sadrži sistem krivičnih dela. Rad na oba ova dela međusobno je uslovljen i suštinski i vremenski.

Treća faza

Ova faza ostvaruje se u dva osnovna segmenta čiji se elementi ostvaruju paralelno i komlementarno:

 • Domaća i međunarodna stručna javnost se upoznaje sa izrađenim modelom krivičnog zakonika;

 • Široka domaća javnost se upoznaje sa osnovnim karakteristikama modela zakona, novinama koje on unosi u odnosu na prethodne zakone, ulogom nevladine organizacije LEX u izradi modela zakona i značajem akcije civilnog društva u zagovaranju reforme zakonodavstva.

Ova dva segmenta ostvaruju se:
 • Organizovanjem okruglog stola uz učešće domaćih stručnjaka iz oblasti krivičnog prava (sudija, advokata, javnih tužilaca, radnika unutrašnjih poslova, profesora univerziteta), predstavnika udruženja (Udruženje sudija, Advokatska komora, Srpsko udruženje za krivično pravo i ostala zainteresovana udruženja), predstavnika političkih partija, sindikata i nevladinih organizacija, kao i relevantnih međunarodnih stručnjaka;

 • Objavljivanjem LEX-ovog izdanja modela krivičnog zakona dorađenog na osnovu stručnih intervencija ostvarenih na okruglom stolu i relevantnih primedaba iznetih u javnosti;

 • Medijskom kampanjom koja prati okrugli sto i medijskom kampanjom koja prati objavljivanje posebnog izdanja, a koja u prvi plan stavlja ulogu civilnog društva u 1) zagovaranju reforme zakonodavstva; i 2) izradi modela zakona.

Trajanje Projekta

Rad na Projektu odvija se u periodu od 20 meseci po fazama:

Prva faza - 4 meseca;

Druga faza – 12 meseci po završetku prve faze

Treća faza - 6 meseca, paralelno sa drugom fazom i okončava se najviše 4 meseca po završetku druge faze.

Očekivani rezultati

Od projekta se očekuje da ostvari sledeće rezultate:

 1. Izrada modela Krivičnog zakonika u skladu sa savremenim evropskim i svetskim standardima, i optimalno adekvatnim sadašnjem stanju društvenih odnosa u Jugoslaviji (Srbiji i Crnoj Gori) koji će parlamentarnim političkim strankama i široj javnosti biti ponuđen kao moguć sastavni deo ukupne reforme zakonodavstva u kontekstu predtranzicije i tranzicije.

 2. Afirmacija i jačanje uloge civilnog društva u procesu zagovaranja neophodne reforme zakonodavstva i izradi modela zakona u skladu sa savremenim evropskim i univerzalnim standardima.

 3. Doprinos uvođenju novog modela akcionog prisustva nezavisne stručne javnosti, kroz organizovane oblike civilnog društva, kao javnog korektivnog faktora u zakonodavnom procesu.

 4. Doprinos uvođenju i afirmaciji javnosti i transparentnosti zakonodavnog procesa i uloge civilnog društva u tom procesu.

Copyright © 2004 Lex.org.rs. Sva prava zadržana.     | Pravne informacije