Preskoči navigaciju, idi direktno na sadržaj...

Liga eksperata - LEX
Beograd, Topličin venac 11,
Srbija i Crna Gora

tel: +381 11 3034280, 3034281;
tel/fax: +381 11 3282975;
e-mail: office@lex.org.rs
Srpski English
 

MODEL ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Autor i koordinator:
Jelisaveta Vasilić

UVOD

U pravnoj teoriji se preduzeće ne tretira kao poseban subjekt prava, već kao ekonomska kategorija, te mu se ne priznaje pravni subjektivitet. Prema klasičnoj koncepciji preduzeće je objekat trgovačkog prava i nema pravni subjektivitet zbog čega ne može biti nosilac prava i obaveza.

Pošto preduzeće nema pravnu sposobnost u pravne odnose mora da stupa nosilac preduzeća.

Postojeći jugoslovenski Zakon o preduzećima ne reguliše pitanje nosioca preduzeća, već ostavlja preduzeće kao ekonomsku kategoriju bez pravnog subjektiviteta zbog čega nastaju veoma veliki problemi u određivanju ko je nosilac prava i obaveza , ko je pravni subjekt koji ulazi u pravne odnose .

Pema tome jugoslovensko pravo priznaje subjektivitet preduzeću iako nema nosioca preduzeća, nema subjekta koji ulazi u pravne odnose sa trećim licima, niti ima subjekta koji preuzima prava i obaveze. Jasno je da je to urađeno zbog društvenih preduzeća koja još uvek čine najveći broj privrednih subjekata sa čijom imovinom raspolaže jedna manja grupa ljudi bez pravnog osnova.

Prema tome neophodno je, uporedo sa privatizacijom društvene svojine, pravni pojam preduzeća dovesti u sklad sa savremenim, u svetu prihvaćenim značenjem prema kojem trgovačko društvo nije oblik preduzeća već nosilac preduzeća.

CILJ PROJEKTA

Neposredan cilj ovog projekta sastoji se u kritičkom ispitivanju jugoslovenskog privrednog prava i utvrđivanju stepena njegove saglasnosti odnosno nesaglasnosti sa opšte prihvaćenim međunarodnim standardima, posebno onim koji se odnose na status trgovačkih društava, njihovu imovinu, prava i obaveze, odgovornosti koje nastaju u toku poslovanja .

Konačni cilj istraživanja je da se predloži model zakona o trgovačkim društvima u kojem ne bi postojao znak jednakosti između trgovačkog društva i preduzeća, jer je preduzeće ekonomska kategorija, a ne pravna, dok je trgovačko društvo pravni nosilac preduzeća koje ulazi u pravne odnose sa trećim licima.

OPIS I SADRŽAJ PROJEKTA

Projekat se realizuje u tri faze:

Prva faza:

Istraživanje, komparativno pravnim metodom onih ustanova koje nisu saglasne međunarodnim pravnim standardima;

Druga faza:

Formulisanje konkretnih rešenja budućeg jugoslovenskog Zakona o trgovačkim društvima

Treća faza:

Prezentacija rezultata projekta stručnoj javnosti organizovanjem okruglog stola uz učešće domaćih i stranih eksperata i prezentaciju projekta široj domaćoj javnosti putem medija i objavljivanjem posebnog izdanja LEX–a.

TRAJANJE PROJEKTA

Projekat se realizuje u periodu od 20 meseci i to 8 meseci za prvu fazu, 8 meseci za drugu fazu i 4 meseca za treću fazu .

OČEKIVANI REZULTATI

Od projekta se očekuje da ostvari sledeće rezultate:

  • Izrada modela Zakona o trgovačkim društvima u skladu sa savremenim evropskim i svetskim standardima , koji će biti široj javnosti ponuđen kao moguć sastavni deo ukupne reforme zakonodavstva u kontekstu predtranzicije i tranzicije;

  • Ubrzavanje i olakšavanje rada na privatizaciji društvene svojine i jačanje zaštite privatne svojine;

  • Ubrzavanje rada na svim drugim pratećim zakonima kao što su zakon o postupku za upis trgovačkih društava, zakon o stečaju i likvidaciji trgovačkih društava, kao i zakon o stranim ulaganjima.

  • Afirmacija javnosti i transparentnosti zakonodavnog procesa uz učešće nezavisne stručne javnosti kao javnog korektivnog faktora u zakonodavnom procesu.

Copyright © 2004 Lex.org.rs. Sva prava zadržana.     | Pravne informacije